(c) SIG
Algemene gedachten

Wetenschap van Leven is een logische volgende stap in de ontwikkeling van de mensheid.

De mensheid is al ver gekomen.
Van het Stenentijdperk - via het Slaventijdperk en het Machinetijdperk - zijn we nu aangekomen in het Informatietijdperk.

  Dit is een nafase van de Mechanistische Era, waarin de werkelijkheid wordt benaderd als een Machine.
  Het is ook een voorloper van een tijdperk van Bewustzijn.

De basis van het universum is informatie.

  In de wetenschap is dit al bekend, maar nog niet begrepen.
  Het is duidelijk dat alle materie is opgebouwd uit informatie:

 • Atomen zijn het gevolg van subatomaire velden,
  die worden bepaald door samenhang van Fase.
 • Fase samenhang vormt atomen, molecule, dus materie.
  Fase samenhang is de basis van het universum zoals wij dat beleven.
  Fase Organisatie, is de basis van Informatie.
  De Fase Logica bepaalt de Fase Coherentie. die kan leiden tot Fase Cohesie. Ons vermogen tot denken is daarop gebaseerd.

We leven momenteel in een voorfase van het Tijdperk van Bewustzijn.
Het is nog niet algemeen bekend dat bewustzijn de basis is van ‘ons’ uniVersum. Dit webste is in het leven geroepen om te komen tot de nodige volgende stap: een wetenschap van leven.

De wetenschap van Leven (= vrije keuze in de omgang met materie) is ook de wetenschap van Bewustzijn (be-leven van vrije keuze in een lichaam), van Gezondheid (het vermogen on de be-leving van heel-heid in het deel te herstellen). en van Liefde (unversele verbondenheid).

De kennis in deze webzaait bouwt voort op wat in deze al bekend is:

 • De Klassieke Wetenschap toonde aan dat de kennis van materie geen begrip geeft van/voor leven.
 • De Relativiteitstheorie liet iedereen zien dat er grenzen zijn aan de werkelijkheid die we kennen; en dat we met die grenzen moeten leren omgaan.
 • De Kwantum Theorie bracht te berde dat onze waarHeid door onze waarNeming wordt bepaald: onze betrokkenheid bepaalt de uitkomst.
 • De Veld Theorie probeert te benoemen dat we onlosmakelijk deel zijn van het geheel: alles wat we doen heeft effect op het universum.
 • In deze ontwikkeling van wetenschap is een omkering bereikt van buiten naar binnen.

 • De wetenschapper is geen buitenstaander; we leven niet aan de grens van ons vermogen: op elk moment kunnen we een kwantumsprong doen, erndaardoor de samenhang van het universum verstellen.
 • Onze betrokkenheid bepaalt onze beleving. We moeten onze betrokkenheid dan ook in de wetenschappelijke formules beschrijven.
 • Objectivteit bestaat niet. Dat wat als Objectief benoemd wordt is een gevolg van consensus in beschrijving van subjectieve beleving.
 • Objective wetenschap bestaat niet, want ze is altijd op subjectieve wetenschappers gefundeerd.

In de wetenschap van leven moeten we objectiviteit en subjectiviteit integreren, door ons te realiseren dat ze op hetzelfde zijn gebaseerd.
Onze objectieve beleving van onze omgeving is gebaseerd op impulsen - naar het brein - vanuit sensorcellen in en op ons lichaam.
Onze subjectieve beleving is gebaseerd op het same3nspel van impulse - in ons brein - van cellulaire responsen op veranderingen in ons lichaam.
Objectief en subjectief hebben daarmee dezelfde basis: de reacties in/van ons lichaam. Dus: reacties in/tussen cellen van ons lichaam.

  Ons lichaam is géén object.
  Het is een samenspel van levende cellen.
  De uitwisseling tussen die cellen vindt plaats via trilling en materie.
  1) Radiogolven ern andere golven verbinden de cellen in een integraal veld van trilling.
  2) Moleculen dienen voor de overdracht van stof en informatie.
  2.1) Moleculen zijn antennes; vergelijk dit met de informatie op een DVD.
  2.2) Moleculen zijn materie: vergelijk dit met een CPU in een computer.

  Ons lichaam is een meer-dan supercomputer; die zichzelf kan programmeren.
  Van fouten kunnen we leren.
  Ons lichaam is een samenspel van cellen, die elk als een minicomputer functioneren. Synergie is de essentie.
  De basis van ons lichaam is het vermogen om te kunnen omgaan met informatie, in materie.

Deze webzaait is opgezet om de details daarvan te verkennen.

 • Mineralen zijn de basis van leven. Het is duidelijk dat materie reageert op trilling. Het is om die reden dat silica wordt gebruikt in computers, en dat minerale worden gebruikt voor genezing. “De Kristalontvanger” is de eenvoudigste vorm van radio-ontvanger.
 • Het is duidelijk dat virus een bijna kristallijne vorm is van leven; een antenne die als toverstok kan functioneren, en microben of cellen kan dirigeren in het repliceren van het virus.
 • Een bacterie is en virus met een kapsel; een toverstok in een zeepbel. Door de synergie van vier soorten microben (Aarde (anaeroob), Water (hydrofiel). Licht (aeroob) en Lucht (fotosythese) onstond de Eukariote cel (de basis van ons lichaam).
 • De Zygote (je eerste cel) is de basis van je lichaam. Het is de kern van onze gezondheid - de integrale samenhang van ons lichaam - doordat die eerste cel zich vermenigvuldigt door zich te delen, maar altijd haar interne samenhang bewaard: in het samenspel tussen de cellen.

Er is een samenhang tussen alle vormen van leven

 • Vanuit ‘Niets’ (Fase) ontstond door afkoeling (Kosmisch) Gas, (Vloeibare) Sterren en (Vaste planeten, zoals) Aarde.
 • In een wateromgeving structureert het trillingsveld van mineralen het water, waardoor zich planten kunnen vormen; die tegen de zwaardtekracht in kunnen groeien.
 • In samenspel met lucht kunnen planten een interne circulatiesysteem vormen, waardoor de niet meer aan één plaats zijn gebonden: het worden dan dieren.
 • door het vermogen om van één omgeving naar een andere te bewegen kunnen dieren de ‘herinneringsbeelden’ - licht- aan de omgevingen opslaan in hun lichaam; daardoor onstaan zelf-bewuste vormen van leven, waaronder mensen.

Deze samenhang is ook op een andere manier te zien: in de voedselkringloop.

 • Door bliksemontlading ontstond aminozuur ut een gaskristallisatie vanuit primaire gassen zoals methanen.
 • in rudimentaire vormen van leven zoals virus en microben heeft dit zich uitgebouwd tot eiwit.
 • in primaire levensvormen heeft dit zich verder ontwikkeld tot actieve eiwitten zoals enzymen, hormonen en feromonen. Dit is het gevolg van eiwituitwisseling tussen verschillende cellen. Dit principe is ook te zien in de eiwituitwiseling tussen microben (de basis van seksuele synergie van genen).
 • in ontwikkelde levensvormen zijn de levensmoleculen verder ontwikkeld tot RNA en DNA; grote antennes voor de opslag van informatie. Naast het streng-DNA (wat man en vrouw delen) is er het circulair DNA (dat alleen wordt overgedragen door vrouwen). Dit is te vinden in het mitochondrium, dat is te vergelijken met een microbe die ingekapseld leeft - als energiecentrum - in onze levende cel.
 • De hele voedselkringloop, in en buiten ons lichaam, gaat over de uitwisseling van genetischmateriaal, en andere vitale moleculen, tussen levende cellen.
  De voedselkringloop is een magisch tapijt van werwevingen tussen genen, van alle vormen van leven.
  Alle levensvormen zijn daarin verbonden.
  Over de eonen heen vormden zich steeds meer complexe vormen van leven.

   Het universum is dus niet een aflopende zaak, zoals wordt beweerd in de 2e hoofdwet van de thermodynamica, maar een toenemende manifestatie van bewustzijn in materie (2e hoofdwet van bewustzijn):
   Schepping is een toename van steeds meer complexe, bewuste, vormen van leven.

Echter: wij zijn niet de enige cultuur op de planeet.

De zogenaamde ‘primitieve’ culturen zijn vaak veel meer spiritueel geavanceerd.
Hun technologie is niet gericht op het omgaan met materie, maar het omgaan met bewustzijn.
Hun wetenschap is niet gericht op het domineren van onze omgeving, maar om het domineren van onszelf.

De wetenschap van leven is al heel lang geleden ontwikkeld.

Het is zaak om de kennis van deze andere culturen met die van onze kultuur te integreren.

[Welkom!] [Achtergronden] [Algemene gedachten] [Teksten] [De Wetenschap van Leven] [Projecten] [OOOO]

Welkom !
SIG-zaait

Stichting ter bevordering van de Integratie van Geneeswijzen

Opgericht 12 februari 2002
KvK Amsterdam 34175768

Voor Donaties:

Postbank rekening 7234993 t.n.v. SIG

of via PayPal:

 

[preventievenegeeskunst]
[zelfgenezen]
[integralegeneeskunst]
[webdokter]